میلگرد ضیایی


معرفی


8
25
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
پرشین
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21

کالا ها

میلگرد
8
پرشین
A3
12 متری
مشکی
8
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
25
پرشین
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
6
پرشین
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
عبدالهی
4250
4200
هیربد
6
1398-04-15 12:39:10
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد کاوه
4400
4900
هیربد
6
1398-04-16 16:44:59