میلگرد ضیایی


معرفی


9
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
پرشین
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21

کالا ها

میلگرد
16
پرشین
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
20
پرشین
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
14
پرشین
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
6.5
پرشین
A3
12 متری
مشکی
6.5
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد ضیایی
4300
4250
1398-04-17 14:50:21


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
آسان فلز ایرانیان
5700
5620
ذوب آهن
6
1398-04-18 13:46:51
میلگرد متین
4550
0
ذوب آهن
6
1398-04-23 13:58:33