فلز گستران آرمان ایرانیان


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2.5
1.25
فلز گستران آرمان ایرانیان
0
6300
1398-04-18 13:17:51

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2.5
1.25
فلز گستران آرمان ایرانیان
0
6300
1398-04-18 13:17:51


قیمت پیشنهادی

مجید
5640
0
مبارکه
1397-12-20 05:06:52
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-27 09:29:29
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:52
آهن آلات حیدریان
0
6210
فولاد مبارکه
1398-02-02 08:00:25