آسان فلز ایرانیان


معرفی


1
1
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
آسان فلز ایرانیان
5620
5700
1398-04-18 13:46:51

کالا ها

میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
آسان فلز ایرانیان
5620
5700
1398-04-18 13:46:51


قیمت پیشنهادی

فولاد چلسی
3310
0
ملایر
6
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات پناهی
4350
4350
فایکو
6
1398-04-16 15:25:49
میلگرد ضیایی
4250
4300
پرشین
6
1398-04-17 14:50:21
میلگرد متین
4550
0
ذوب آهن
6
1398-04-23 13:58:33