ورق جهانی


معرفی


2
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
8
1.5
ورق جهانی
0
5500
1398-04-18 14:46:42

کالا ها

ورق
کاویان
فابریک 6 متری
8
1.5
ورق جهانی
0
5500
1398-04-18 14:46:42


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
5720
مبارکه
1398-04-24 16:04:48
اهن الات نامدار ودارا
0
5590
مبارکه
1398-05-15 17:40:56
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23