امید


معرفی


2
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
قطعات
به طول
8
امید
5600
5600
1398-04-19 12:17:41

کالا ها

ورق
قطعات
به طول
8
امید
5600
5600
1398-04-19 12:17:41
ورق
قطعات
6 متری برشی
10
امید
5550
5550
1398-04-15 21:24:30
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
6
1.5
امید
5650
5700
1398-04-15 15:50:08


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
16800
0
مبارکه
1399-10-15 11:31:49
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
24400
0
اکسین
1399-09-12 15:59:09
آهن آلات حیدریان
0
6080
گیلان
1398-01-27 09:29:28