میلگرد مهدی


معرفی


52
40
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6 متری
6
40 * 40
میلگرد مهدی
0
6800
1398-04-19 16:38:41

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد مهدی
0
4190
1398-04-20 16:24:44
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:24:25
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-20 16:24:07
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:51
میلگرد
20
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:22


قیمت پیشنهادی

آریا فلز
3050
2900
تهران شرق
1396-10-19 05:55:54
شرکت پروفیل مهدی
3300
0
تهران شرق
1397-12-05 02:21:20
حیدربیگی
6600
0
تهران شرق
1398-04-19 21:48:09
شرکت پروفیل مهدی
65000
62500
تهران شرق
1398-04-22 19:29:32