تجارت غرب


معرفی


2
8
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
28
تجارت غرب
4120
0
1397-09-05 21:57:52

کالا ها

میلگرد
12
فولاد کاوه تیکمه داش
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
4400
0
1397-12-05 02:21:22
میلگرد
6
فایکو
A2
12 متری
مشکی
6
تجارت غرب
0
3800
1397-12-05 02:21:21
ورق
مبارکه
سفید
رول پابرش
0.3
1.25
تجارت غرب
0
7300
1397-12-05 02:21:21
میلگرد
12
هیربد
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
0
4150
1397-12-05 02:21:21
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
تجارت غرب
3800
3700
1397-09-20 06:04:59


قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
28
1397-12-05 02:21:19
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
28
1397-12-05 02:21:22
آهن مهدوی
0
2240
آذر امین
28
1397-12-05 02:21:22
زاگرس
1980
0
نیشابور
28
1397-12-05 02:21:19