میلگرد مهدی


معرفی


50
40
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-19 16:39:35

کالا ها

نبشی
4
آریان
6 متری
4
4
میلگرد مهدی
0
4700
1398-04-19 16:41:39
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-19 16:41:27
نبشی
4
شکفته مشهد
6 متری
4
2
میلگرد مهدی
0
4700
1398-04-19 16:41:13
میلگرد
14
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4180
1398-04-19 16:41:04
میلگرد
18
البرز
A3
12 متری
مشکی
18
میلگرد مهدی
0
4180
1398-04-19 16:40:55


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19