حیدربیگی


معرفی


35
21
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6 متری
6
40 * 40
حیدربیگی
0
6600
1398-04-19 21:48:09

کالا ها

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4250
1398-04-19 21:49:32
نبشی
3
شکفته مشهد
6 متری
3
2
حیدربیگی
0
4650
1398-04-19 21:49:15
نبشی
4
المهدی اصفهان
6 متری
4
4
حیدربیگی
0
4550
1398-04-19 21:49:05
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
حیدربیگی
0
4220
1398-04-19 21:48:43
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
حیدربیگی
0
4130
1398-04-19 21:48:18


قیمت پیشنهادی

آریا فلز
3050
2900
تهران شرق
1396-10-19 05:55:54
پروفیل محمد مهدی
3300
0
تهران شرق
1397-12-05 02:21:20
پروفیل محمد مهدی
3135
0
هیربد
1397-12-05 02:21:20
میلگرد مهدی
6800
0
تهران شرق
1398-04-19 16:38:41