رضایی


معرفی


146
24
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:02

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4400
1398-04-21 09:38:09
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
رضایی
0
5400
1398-04-21 09:37:54
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4500
1398-04-21 09:37:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:49
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:41


قیمت پیشنهادی

پیری
2070
0
هیربد
25
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:22