رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:02

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:15
میلگرد
30
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:40
میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:21
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:02
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
15
ابعادی
رضایی
6000
6100
1398-04-01 15:39:16


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
25
1397-12-05 02:21:22