رضایی


معرفی


196
60
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:21

کالا ها

میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:26
میلگرد
8
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
4100
0
1398-04-26 13:47:19
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:08
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:01
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:46:48


قیمت پیشنهادی

آهن البرز
4400
هیربد
30
1398-04-01 13:25:31
پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 11:58:35
پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 12:00:07
عبدالهی
4250
4200
هیربد
30
1398-04-15 12:39:09