رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
30
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:40

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4200
1398-04-31 19:07:00
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:49
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:38
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:27
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4200
1398-04-31 19:06:12


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 11:58:35
پاسارگاد
4200
0
ذوب آهن
30
1398-04-15 12:00:07
رضایی
4500
0
ذوب آهن
30
1398-04-20 13:42:21
میلگرد متین
4250
0
ذوب آهن
30
1398-04-23 14:00:50