رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:42

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4200
1398-04-31 19:07:00
میلگرد
20
آناهیتا
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:49
میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:38
میلگرد
16
شاهرود
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
4200
0
1398-04-31 19:06:27
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4200
1398-04-31 19:06:12


قیمت پیشنهادی

میلگرد متین
4300
0
ذوب آهن
40
1398-04-24 18:12:09
میلگرد متین
4100
0
ذوب آهن
40
1398-04-29 18:56:51