رضایی


معرفی


146
24
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:42

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4400
1398-04-21 09:38:09
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
رضایی
0
5400
1398-04-21 09:37:54
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4500
1398-04-21 09:37:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:49
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:41


قیمت پیشنهادی

میلگرد متین
4300
0
ذوب آهن
40
1398-04-24 18:12:09