رضایی


معرفی


146
24
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:31

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4400
1398-04-21 09:38:09
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
رضایی
0
5400
1398-04-21 09:37:54
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4500
1398-04-21 09:37:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:49
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:41


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
پیری
2070
0
هیربد
14
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19