رضایی


معرفی


146
24
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:46

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4400
1398-04-21 09:38:09
میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
رضایی
0
5400
1398-04-21 09:37:54
میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4500
1398-04-21 09:37:37
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:49
میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:41


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پیری
2070
0
هیربد
18
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19