رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:46

کالا ها

میلگرد
10
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:53
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:46
میلگرد
18
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:13
میلگرد
8
ظفر بناب
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:06
میلگرد
40
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
40
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:42


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22