رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:44:46

کالا ها

میلگرد
25
میانه
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
5500
1398-04-20 13:43:15
میلگرد
30
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:40
میلگرد
30
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
30
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:21
میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:42:02
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
15
ابعادی
رضایی
6000
6100
1398-04-01 15:39:16


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22