رضایی


معرفی


206
65
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:45:06

کالا ها

میلگرد
20
افق ابهر
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:33
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:23
میلگرد
20
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
20
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:16
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:45:13
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4350
1398-04-20 13:45:06


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19