رضایی


معرفی


196
60
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
10
رضایی
0
4500
1398-04-20 13:46:41

کالا ها

میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:26
میلگرد
8
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
4100
0
1398-04-26 13:47:19
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:08
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:01
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:46:48


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19