میلگرد متین


معرفی


237
134
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد متین
0
4210
1398-04-20 13:52:30

کالا ها

میلگرد
10
حسن رود
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد متین
3920
0
1398-06-23 14:54:46
میلگرد
16
صبا فولاد زاگرس
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
3990
4000
1398-06-21 17:22:38
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد متین
0
4050
1398-06-21 17:22:26
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد متین
0
4000
1398-06-20 16:25:12
میلگرد
6
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
6
میلگرد متین
0
4300
1398-06-20 16:25:03


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
25
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
25
1397-12-05 02:21:22