میلگرد مهدی


معرفی


52
40
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
12
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-20 16:21:37

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد مهدی
0
4190
1398-04-20 16:24:44
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:24:25
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-20 16:24:07
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:51
میلگرد
20
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:22


قیمت پیشنهادی

پاک سیما
0
5400
نیشابور
12
1398-02-31 16:10:33
میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
12
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
12
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
12
1398-04-16 12:18:17