میلگرد مهدی


معرفی


52
40
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
میانه
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:22:01

کالا ها

میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد مهدی
0
4190
1398-04-20 16:24:44
میلگرد
10
فایکو
A3
12 متری
مشکی
10
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:24:25
میلگرد
20
فایکو
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-20 16:24:07
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:51
میلگرد
20
آریان فولاد
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:23:22


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
25
1398-04-15 13:25:01
رضایی
5500
0
میانه
25
1398-04-20 13:43:15