میلگرد مهدی


معرفی


49
42
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
25
میانه
A3
12 متری
مشکی
25
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-20 16:22:01

کالا ها

میلگرد
20
افق ابهر
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4100
1398-04-19 16:39:03
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
میلگرد مهدی
0
4200
1398-04-19 16:38:49
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6 متری
6
40 * 40
میلگرد مهدی
0
6800
1398-04-19 16:38:41
میلگرد
14
هیربد
A3
12 متری
مشکی
14
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-19 16:38:23
میلگرد
16
هیربد
A3
12 متری
مشکی
16
میلگرد مهدی
0
4150
1398-04-19 16:38:10


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
25
1398-04-15 13:25:01
رضایی
5500
0
میانه
25
1398-04-20 13:43:15