رضایی


معرفی


196
60
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
کوثر اهواز
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4500
1398-04-21 09:37:37

کالا ها

میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:26
میلگرد
8
بردسیرکرمان
A3
12 متری
مشکی
8
رضایی
4100
0
1398-04-26 13:47:19
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:08
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:47:01
میلگرد
16
فایکو
A3
12 متری
مشکی
16
رضایی
0
4100
1398-04-26 13:46:48


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
پیری
2070
0
هیربد
16
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19