تناژ آسیا


معرفی


9
7
0

کالا انتخاب شده

لوله
چین
تناژ آسیا
0
3250000
1398-04-21 13:06:54

کالا ها

لوله
3
سپنتا
3
3
تست آب توکار
تناژ آسیا
0
6350
1398-07-12 12:54:25
لوله
1
سپاهان
1
3
تست گاز توکار
تناژ آسیا
0
94500
1398-07-09 01:34:36
لوله
1
سپنتا
1
3
تست گاز روکار
تناژ آسیا
0
88500
1398-07-09 01:30:24
لوله
سپنتا
2
تناژ آسیا
145000
0
1398-05-01 09:23:54
لوله
چین
تناژ آسیا
0
3250000
1398-04-21 13:06:54


قیمت پیشنهادی

فروشگاه ۵۹۵
7500
0
چین
1398-04-22 12:10:31
اهن الات جواهری
315000
0
چین
1398-04-22 12:14:01
آهن آلات هادی رضایی
165000
0
چین
1398-04-22 13:55:24
فروشگاه ساره
165000
0
چین
1398-04-22 14:39:01