فولاد غرب


معرفی


9
13
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:30

کالا ها

میلگرد
16
روهینا دزفول
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد غرب
0
41900
1398-04-26 12:12:33
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
42600
1398-04-26 12:12:05
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6 متری
4
40 * 60
فولاد غرب
0
6350
1398-04-22 11:58:08
میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:30
میلگرد
22
پرشین
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد غرب
0
4170
1398-04-22 11:56:30


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2080
0
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2200
نیشابور
22
1397-12-05 02:21:22
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
22
1397-12-05 02:21:22