فولاد غرب


معرفی


9
13
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6 متری
4
40 * 60
فولاد غرب
0
6350
1398-04-22 11:58:08

کالا ها

میلگرد
10
پرشین
A3
12 متری
مشکی
10
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 12:53:43
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
6300
1398-04-26 12:53:15
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد غرب
0
42500
1398-04-26 12:50:53
میلگرد
18
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 12:50:39
میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد غرب
0
41800
1398-04-26 12:12:53


قیمت پیشنهادی

آهن آلات خان وردی لو
6200
0
جهان پروفیل پارس
1398-04-22 11:16:15
آهن الات دمیر چی
6100
0
جهان پروفیل پارس
1398-04-22 15:11:33
تبریزی پور
21000
0
تهران شرق
1399-07-02 15:25:13
تبریزی پور
21000
0
جهان پروفیل پارس
1399-07-02 15:24:33