اهن الات جواهری


معرفی


8
12
0

کالا انتخاب شده

لوله
¾
چین
¾
اهن الات جواهری
0
200000
1398-04-22 12:11:23

کالا ها

لوله
12
چین
12
اهن الات جواهری
0
14500
1398-04-22 12:20:48
لوله
10
چین
10
اهن الات جواهری
0
5100000
1398-04-22 12:19:21
لوله
8
چین
8
اهن الات جواهری
0
3600000
1398-04-22 12:17:41
لوله
6
چین
6
اهن الات جواهری
0
2150000
1398-04-22 12:17:06
لوله
5
چین
5
اهن الات جواهری
0
1920000
1398-04-22 12:16:22


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
215000
0
چین
¾
1398-03-12 15:38:26
نرخ آهن
361000
0
چین
¾
1399-09-12 16:22:45
آهن آلات نوري
366000
0
چین
¾
1399-09-08 16:14:50
اهن الات نامدار ودارا
361000
0
چین
¾
1399-09-17 15:12:35