اهن الات جواهری


معرفی


8
12
0

کالا انتخاب شده

لوله
3
چین
3
اهن الات جواهری
0
850000
1398-04-22 12:15:06

کالا ها

لوله
12
چین
12
اهن الات جواهری
0
14500
1398-04-22 12:20:48
لوله
10
چین
10
اهن الات جواهری
0
5100000
1398-04-22 12:19:21
لوله
8
چین
8
اهن الات جواهری
0
3600000
1398-04-22 12:17:41
لوله
6
چین
6
اهن الات جواهری
0
2150000
1398-04-22 12:17:06
لوله
5
چین
5
اهن الات جواهری
0
1920000
1398-04-22 12:16:22


قیمت پیشنهادی

لوله امین گستر
7200
7100
چین
3
1398-04-18 15:41:55
آهن البرز
6500
0
اهواز
3
1398-05-17 16:52:48
آهن آلات هادی رضایی
1950000
0
اهواز
3
1398-05-21 11:58:57
نرخ آهن
2080000
0
چین
3
1399-09-10 16:02:14