اهن پی سازه


معرفی


5
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن پی سازه
0
4300
1398-04-22 12:28:37

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار تهران
14
اهن پی سازه
0
4700
1398-04-22 12:30:07
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
اهن پی سازه
0
4300
1398-04-22 12:28:37
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
اهن پی سازه
0
4300
1398-04-22 12:28:37
میلگرد
18
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
18
اهن پی سازه
0
4300
1398-04-22 12:28:37


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22