آهن الات میران صنعت


معرفی


5
1
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
ST37
6 متری
20
1/5
آهن الات میران صنعت
0
5700
1398-04-22 13:14:16

کالا ها

ورق
چین
ST37
6 متری
20
1/5
آهن الات میران صنعت
0
5700
1398-04-22 13:14:16


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
18500
0
اکسین
1399-10-15 14:24:32
اهن الات نامدار ودارا
15600
0
کاویان
1399-09-27 12:20:18
اهن الات نامدار ودارا
8350
0
کره
1398-05-15 17:31:11
آهن امروز
0
5620
قطعات
1398-01-19 09:26:44