آهن آلات هادی رضایی


معرفی


3
4
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
آهن آلات هادی رضایی
163000
165000
1398-04-22 13:54:01

کالا ها

لوله
1
اهواز
1
آهن آلات هادی رضایی
0
1650000
1398-06-27 15:31:24
لوله
3
اهواز
3
آهن آلات هادی رضایی
0
1950000
1398-05-21 11:58:57
لوله
چین
آهن آلات هادی رضایی
0
165000
1398-04-22 13:55:24
لوله
1
چین
1
آهن آلات هادی رضایی
163000
165000
1398-04-22 13:54:01


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07