فروشگاه ایران


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فروشگاه ایران
0
4650
1398-04-22 14:53:22

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه ایران
0
4720
1398-04-22 14:54:45
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فروشگاه ایران
0
4650
1398-04-22 14:53:22


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19