فروشگاه ایران


معرفی


1
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه ایران
0
4720
1398-04-22 14:54:45

کالا ها

میلگرد
18
فایکو
A3
12 متری
مشکی
18
فروشگاه ایران
0
4720
1398-04-22 14:54:45
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فروشگاه ایران
0
4650
1398-04-22 14:53:22


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22