آهن الات دمیر چی


معرفی


3
2
0

کالا انتخاب شده

لوله
1
چین
1
آهن الات دمیر چی
0
155000
1398-04-22 15:11:08

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
4
40 * 60
آهن الات دمیر چی
0
6100
1398-04-22 15:11:33
لوله
1
چین
1
آهن الات دمیر چی
0
155000
1398-04-22 15:11:08


قیمت پیشنهادی

آهن آلات صفایی
250000
0
اهواز
1
1398-03-12 15:40:16
لوله اتصالات نیک پنجه
7250
7200
چین
1
1398-04-18 17:00:29
پایپ متال
7230
7130
چین
1
1398-04-18 17:06:44
ضایعات عینی
7250
7150
چین
1
1398-04-18 17:35:07