فولاد آلیاژی محمدی


معرفی


2
3
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
فولاد آلیاژی محمدی
7000
0
1398-04-22 15:36:51

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
3
1.5
فولاد آلیاژی محمدی
0
5400
1398-07-17 15:20:04
ورق
اکسین
A516
6 متری
8
2
فولاد آلیاژی محمدی
0
7800
1398-04-22 15:38:15
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
فولاد آلیاژی محمدی
7000
0
1398-04-22 15:36:51


قیمت پیشنهادی

برشکاری ابراهیمی
3350
0
قزاق
1397-12-05 02:21:20
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50