اتحاد


معرفی


3
4
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اتحاد
0
4230
1398-04-22 16:10:08

کالا ها

میلگرد
16
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
16
اتحاد
0
4250
1398-04-22 16:10:55
میلگرد
18
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
18
اتحاد
0
4250
1398-04-22 16:10:55
میلگرد
14
نیشابور
A3
6 متری
مشکی
14
اتحاد
0
4250
1398-04-22 16:10:55
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
اتحاد
0
4230
1398-04-22 16:10:08


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22