فولاد توکلی


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد توکلی
0
4600
1398-04-22 16:34:58

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد توکلی
0
4650
1398-04-22 16:35:16
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد توکلی
0
4600
1398-04-22 16:34:58


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19