فولاد توکلی


معرفی


2
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد توکلی
0
4650
1398-04-22 16:35:16

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد توکلی
0
4650
1398-04-22 16:35:16
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
فولاد توکلی
0
4600
1398-04-22 16:34:58


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22