نوید فلز امین


معرفی


5
3
0

کالا انتخاب شده

لوله
¾
قزوین
¾
2
نوید فلز امین
0
9200
1398-04-22 17:35:52

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
نوید فلز امین
0
160000
1398-04-23 12:47:14
لوله
چین
نوید فلز امین
0
325000
1398-04-22 17:37:28
لوله
¾
قزوین
¾
2
نوید فلز امین
0
9200
1398-04-22 17:35:52


قیمت پیشنهادی

آهن‌سرا
81500
0
سپنتا
¾
1398-02-16 12:19:32
آهن‌سرا
95500
0
سپنتا
¾
1398-02-16 12:19:39