نوید فلز امین


معرفی


5
3
0

کالا انتخاب شده

لوله
چین
نوید فلز امین
0
325000
1398-04-22 17:37:28

کالا ها

لوله
2
اهواز
2
نوید فلز امین
0
160000
1398-04-23 12:47:14
لوله
چین
نوید فلز امین
0
325000
1398-04-22 17:37:28
لوله
¾
قزوین
¾
2
نوید فلز امین
0
9200
1398-04-22 17:35:52


قیمت پیشنهادی

تناژ آسیا
3250000
0
چین
1398-04-21 13:06:54
فروشگاه ۵۹۵
7500
0
چین
1398-04-22 12:10:31
اهن الات جواهری
315000
0
چین
1398-04-22 12:14:01
آهن آلات هادی رضایی
165000
0
چین
1398-04-22 13:55:24