امید


معرفی


9
7
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
8
ذوب آهن
انبار تهران
8
امید
0
4300
1398-04-22 17:58:10

کالا ها

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
امید
0
4200
1398-04-22 17:58:41
تیرآهن
8
ذوب آهن
انبار تهران
8
امید
0
4300
1398-04-22 17:58:10
میلگرد
14
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
14
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38
میلگرد
20
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
20
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38
میلگرد
16
ذوب آهن
A3
12 متری
مشکی
16
امید
0
4300
1398-04-16 17:30:38


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
590000
0
ترک
8
1398-05-13 16:09:33
اهن الات نامدار ودارا
600000
0
اشتهارد
8
1398-07-21 12:13:37
ورق کریمی
600
0
ذوب آهن
8
1398-09-03 14:56:03
نرخ آهن
1500000
0
ترک
8
1399-07-16 16:07:20