فولاد تجارت صفا


معرفی


4
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد تجارت صفا
0
4400
1398-04-22 18:04:03

کالا ها

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
6
100 * 100
فولاد تجارت صفا
0
63000
1398-04-23 18:07:59
میلگرد
18
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
18
فولاد تجارت صفا
0
4400
1398-04-22 18:04:03


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22