تبریزی پور


معرفی


21
3
0

کالا انتخاب شده

قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
40 * 40
تبریزی پور
0
21000
1399-07-02 15:25:13

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
1.5
تبریزی پور
0
27000
1399-07-02 15:30:01
قوطی و پروفیل
تهران شرق
6
4
40 * 40
تبریزی پور
0
21000
1399-07-02 15:25:13
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
6
4
40 * 60
تبریزی پور
0
21000
1399-07-02 15:24:33


قیمت پیشنهادی

آهن آلات خان وردی لو
6200
0
جهان پروفیل پارس
1398-04-22 11:16:15
فولاد غرب
6350
0
جهان پروفیل پارس
1398-04-22 11:58:08
آهن الات دمیر چی
6100
0
جهان پروفیل پارس
1398-04-22 15:11:33
تبریزی پور
21000
0
جهان پروفیل پارس
1399-07-02 15:24:33