فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05

کالا ها

ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
1
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6800
1398-05-27 13:34:54
ورق
هفت الماس
ST12
2 متری برشی
0.7
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7130
1398-05-27 13:34:40
ورق
مبارکه
ST37
فابریک
3
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
57200
1398-05-22 11:31:41
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
5
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
57200
1398-05-22 11:31:18
ورق
اکسین
ST12
فابریک 6 متری
20
2
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
5250
5900
1398-05-17 14:57:49


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50