فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
2
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6250
1398-04-30 23:48:59
ورق
مبارکه
ST37
رول پا برش
2
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6750
1398-04-30 23:48:36
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
15
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5520
1398-04-29 17:07:25
ورق
کاویان
ST37
فابریک 6 متری
30
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5550
1398-04-29 17:05:51
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
12
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5550
1398-04-29 17:03:47


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50