فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


308
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05

کالا ها

ورق
فولاد سبا
ST37
رول پا برش
2
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5980
1398-04-29 17:03:29
ورق
هفت الماس
ابعادی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-26 22:44:18
ورق
شهرکرد
ابعادی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-26 22:44:01
ورق
مبارکه
4
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5900
1398-04-26 22:33:09
ورق
مبارکه
4
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
5900
1398-04-26 22:32:58


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50