فروشگاه آهن آلات ۵۵۵


معرفی


309
53
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1.25
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
8000
6900
1398-05-12 23:55:05

کالا ها

ورق
مبارکه
A283
6 متری
8
1.5
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
6800
1398-04-22 18:35:38
ورق
مبارکه
ST12
رول پابرش
0.8
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
7000
0
1398-04-22 18:35:19
ورق
کاشان
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
8400
1398-04-22 18:35:07
ورق
هفت الماس
ST12
رول پابرش
0.6
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
0
7900
1398-04-22 16:43:21
ورق
مبارکه
ST12
2 متری برشی
1.25
1
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵
6950
0
1398-04-22 16:37:24


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
7120
قزاق
1398-01-29 09:08:49
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7180
فولاد مبارکه
1398-01-29 09:08:50
آهن آلات حیدریان
0
7120
هفت الماس
1398-01-29 09:08:50